Menu

Forskning

Tovertafel utvecklades genom forskning under Hester Le Riches doktorandstudier och forskningen är fortfarande central i allt vi gör på Active Cues. För oss är det viktigt att Tovertafel inte bara passar användarnas behov, utan också vårdpersonalens och anhörigas.

Demens & Tovertafel

Forskning: Vårdinrättningen som en stimulerande miljö Läs mer om den här forskningen

Forskning: Miljön är ett aktivt bidrag Läs mer om den här forskningen
Forskning: Miljön är ett aktivt bidrag Läs mer om den här forskningen
Speldesign och demens Läs mer om den här forskningen
CKollektiv design av Tovertafel Original Läs mer om den här forskningen

Forskning: “Playful design for activation”

Måndag den 24 April, höll Hester Tovertafels grundare en lyckad disputation med sin forskning om Tovertafel på TU Delft. Vid omvårdnadsboende, lider 90 procent av de boende med demens av apati. Målet med Hesters forskning har varit att reducera passiviteten ibland de äldre med demens genom att utveckla en produkt som stimulerar fysisk och social interaktion. Under hennes forskning, deltog hon i ett flertal studier för att fördjupa kunskap och den kontext som målgruppen lever i. I flera olika design nivåer, alltid i kombination med forskning, en så kallad "research by design", utvecklade hon konceptet Tovertafel och startade Active Cues.

Ta del av forskningen

Forskning: Vårdinrättningen som en stimulerande miljö

Flera studier har undersökt effekten av den fysiska miljön på vårdinrättningar för den fysiska aktiviteten hos boende med demens. Vi gjorde en systematisk litteraturstudie för att kartlägga vad man vet om effekten av dessa fysiska element. Artikeln publicerades i Journal of Applied Ergonomics.

 • Positiva resultat kopplades till: musik, funktionella anpassningar av interiören (till exempel minneshjälpmedel eller -stöd) samt inredning av de gemensamma utrymmena så att de mer liknar ett hem.
 • Generellt sett kopplades positiva resultat till småskaliga boenden.
 • Blandade resultat kopplades till: sinnesstimulerande miljöer (snoezelen), (extra) stark belysning samt förändringar i vårdinrättningens planlösning.

Läs den vetenskapliga publikationen

Forskning: Miljön är ett aktivt bidrag

Med hjälp av kvalitativa studier undersökte vi hur den sociala miljön påverkade den fysiska aktiviteten hos äldre med demens. Hur bidrar interaktionen mellan de boende och vårdpersonalen till de boendes aktivitetsnivå? Vi utförde intervjuer med boende och vårdpersonal, organiserade fokusgruppsträffar, observerade och gick bredvid personalen.

 • Vårdpersonalen använder 9 strategier för att stimulera boende med demens: använda humor och optimism, kalla på uppmärksamhet, stimulera självförtroende, skapa en trygg miljö, visa personligt intresse, ge dem tid att försöka på egen hand först, anta en bestämd hållning, betona ”att göra saker ihop”, samt att spela med i deras upplevelser.
 • De boendes reaktioner påverkar starkt om de väljer att delta i aktiviteter eller utföra den självständigt. De boende kan vara samarbetsvilliga, motiverade, tveksamma eller ovilliga.
 • Det finns skillnader bland vårdpersonalen: viss personal har en mer handfast attityd, vissa är stöttande och vissa är mycket omvårdande.
 • De boende kan stimulera eller få varandra att tappa motivationen. Det är nödvändigt med ömsesidig kontakt för att göra saker tillsammans och motivera varandra, men det kan också uppstå en negativ atmosfär.

Den här forskningen diskuteras i ett kapitel ur Hester Le Riches doktorsavhandling.

Speldesign och demens

Försämringen av hjärnan funktion, en följd av demens, påverkar hur de äldre upplever sin omgivning, och påverkar därmed även hur de spelar spel. För att avgöra vilka spel som passar äldre i olika stadier av Alzheimers sjukdom undersökte Hester Le Riche, tillsammans med bland annat Prof. Dr. Erik Scherder, den aktuella litteraturen inom neuropsykologi.

 • Det stadie av sjukdomen de befinner sig i har en så pass omfattande betydelse för hur spel påverkar dem att det är omöjligt att utforma ett spel för alla ”äldre med demens”.
 • Spelupplevelser som passar alla stadier är: sinnesstimulering, avkoppling och minnen.
 • Spelupplevelser som passar personer i tidigare stadier av demens är: medkänsla, omsorg, gemenskap, uttryck, humor, erotik, överraskningar och utmaningar.
 • Spelupplevelsen ”utforskning” är inte lämplig för personer med Alzheimers sjukdom.

Artikeln publicerades av International Journal of Design*.
Läs den vetenskapliga publikationen

Kollektiv design av Tovertafel Original

Tovertafel Original skapades genom ett nära samarbete med boende hos vårdgivaren Careyn. Den här forsknings- och utformningsmetoden kallas ”kollektiv design” eller ”co-design”. Genom att bjuda in målgruppen i designprocessen garanterar vi att Tovertafel passar de äldres förmågor och vad de tycker bäst om.

 • Spelet måste ta initiativet för att uppmuntra äldre personer att delta. De kommer inte att börja spela utan uppmuntran.
 • Genom att kontinuerligt påminna de äldre om vad de gör, håller de sig aktiva längre.
 • Ljusprojiceringar med många färger, rörelser och detaljer är de mest uppskattade bland de äldre.
 • För att skapa en trygg situation där de äldre kan våga prova på saker får inget gå fel under spelet.
 • Spel där äldre i olika stadier av demens kan delta gör att ingen blir utesluten. Detta skapar en avslappnad och positiv atmosfär av gemenskap.